AGBs

AGB & annuleringsvoorwaarden

Retourzendingen en herroepingsrecht

    Annuleringsbeleid

    Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit.

    Recht van herroeping

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht op opzegging uit te oefenen, moet u ons (de heer Fabian Zehe, Kirchstr 22, 97705 Premich , telefoonnummer: 01705522929 , e-mailadres: fabian_zehe@web.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht van herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden

– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd,

– voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen,

– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft

– voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd

– voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten

 Bij op maat gemaakte en op maat gemaakte producten is het herroepingsrecht conform § 312 d lid 4 BGB niet van toepassing.

In dit verband wijzen wij uitdrukkelijk op de op maat gemaakte caravanbladen.

    Gevolgen van de herroeping

    Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

    Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

    – voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
    – voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
    – voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

    Voorbeeld van een annuleringsformulier

    (Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

    Naar
    Hout Vervaardiging Teen
    Fabiane teen
    Kirchstr 22
    97705 Premich

    E-mailadres: info@holzmanufaktur-zehe.de

    – Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in (*)

    – Besteld op (*)/ontvangen op (*)

    – Naam van de consument(en)

    – Adres van de consument(en)

    – Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

    – Datum
    —————————————
    (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

    Bron: .ra-plutte.de/revocatie instructiegenerator/

Neem telefonisch contact op met deze verkoper: Fabian Zehe, 01705522929

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Holzmanufaktur Zehe – Ihr verlässlicher Partner in allen Fragen der Caravan Ausbauteile und insbesondere Wohnwagentische & Wohnmobiltische.